86.134.6919.8260 Contact@ChinaTopTrip.com

Wulingyuan Baofeng winter tourism”Korean” is still flourishing

Zhangjiajie Tourism, in previous years, entered the off-season in November, but this year’s Zhangjiajie winter tourism is still booming, especially Wulingyuan Baofeng attractions,Everywhere wearing a gorgeous Korean tourists,Everywhere can hear the voice of praise on the beautiful scenery of Zhangjiajie.